Zavarovalnice na enem mestu

Sora skupina
družba za zavarovalno
zastopanje d.o.o.

Loška ulica 13
SI-2000 Maribor

t: 059 079 550
f: 02 228 22 59
G: 041 644 090
e: info@sora-skupina.si

Zavarovanje nepremičnin
»Ker si vaš dom zasluži resnično najboljše!«Poskrbeli bomo za ustrezno zaščito vašega doma in imetja:

 • v primeru škode,
 • v primeru selitve,
 • začasne nadomestne nastanitve,
 • odgovornost drugih oseb  v primeru, da pride do nezgodnih poškodb na vašem posestvu.


Zahtevajte  BREZPLAČNI izračun večih zavarovalnic danes!

Kliknite tukaj www.zavarovanje-nepremicnine.si

Pišite nam ali nas pokličite na 041 644 090


»Z nami do najustreznejše ponudbe v Sloveniji po vaši meri. Prava kritja za pravo ceno«. Zavarovalnice na enem mestu.


Garantiramo vam, da bomo izmed vseh ponudb zavarovalnic v Sloveniji za vas izbrali najustreznejšo.

 

Zavarovanje Hiše
Zavarovanje Stanovanja – etažne lastnine
Zavarovanje Opreme
Zavarovanje na novo vrednost
Kaj je zavarovano

 

 

 

Zavarovanje Hiše

Zavarujete:

Stanovanjske objekte: atrijske hiše, vile, eno- in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanjske hiše - dvojčki, montažne hiše, kmečke hiše, namenjene izključno bivanju, s pripadajočimi pritiklinami, kot so ograje, tlakovana, betonirana ali asfaltirana dvorišča, pločniki in oporni zidovi okoli objekte.

Počitniške hiše: vikendi in brunarice s pripadajočimi pritiklinami, kot so ograje in tlakovana dvorišča.

Dodatne objekte: garaže, lope in vrtne hišice, ki so ločene od stanovanjske hiše.

Objekte v gradnji: objekti v 4. gradbeni fazi (vgrajena okna, vrata in položena kritina); za objekte do 4. gradbene faze lahko sklenete gradbeno zavarovanje, če ga nima izvajalec del.

 

 

Zavarovanje Stanovanja – etažne lastnine

Zavarujete: posamezna stanovanja v tri in večstanovanjskih objektih.


Zavarovanje Opreme

Zavarujete: stanovanjsko opremo, osebne predmete, ki so v lasti zavarovanca in njegovih družinskih članov, zasebno odgovornost.

 

 

Zavarovanje na novo vrednost

To pomeni, da zavarovalnica povrne škodo brez upoštevanja amortizacije, obrabe in tehnične zastarelosti, torej znesek, ki je enak novi vrednosti poškodovanih predmetov. Zavarovalnica v primeru uničenja objekta povrne gradbeno vrednost, ki zajema vse stroške izdelave objekta od pripravljalnih del do zaključka gradnje.

 


Kaj je zavarovano

Požar: požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali ga zapusti in je sposoben, da se širi s svojo lastno močjo.


Strela: zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanem objektu povzroči direktni udar strele s toplotno in rušilno močjo, ali ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovani objekt. Posledice direktnega udara strele morajo biti vidne kot poškodbe na objektu.


Eksplozija: eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov pri raztezanju. Pri posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se pritisk v posodi v trenutku izenači z zunanjim pritiskom.


Padec zrakoplova ali dela zrakoplova: zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar zrakoplov katerekoli vrste (motorno ali jadralno letalo, helikopter, rakete vseh vrst, balon ipd.) pade na zavarovani objekt ali vanj udari.


Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja: zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanem objektu zaradi udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, ki so ga upravljali zavarovanec ali njegovi družinski člani, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.


Manifestacija ali demonstracija: manifestacija ali demonstracija je organizirano in javno izražanje razpoloženja skupine ljudi. Krite so samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacije ali demonstracije, prijavljene pri pristojnih državnih organih. Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, kadar so manifestanti ali demostranti na kakršenkoli način uničili ali poškodovali zavarovan objekt (razbijanje, rušenje, demoliranje, požiganje ipd.).


Vihar: vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovani objekt, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane okoliške zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovanec dokazati s podatki Agencije RS za okolje, urad za meteorologijo. Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja viharja ali neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovan objekt podrl ali vrgel vihar.


Toča: zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje zavarovan objekt tako, da ga razbije, prebije, okruši ali pa zavarovana stvar zaradi udarca toče poči. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča.


Poplava ali talna voda: poplava je, če stalne vode (reke, jezera, morja) po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari, ker so prestopile bregove, predrle nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime, valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer.

Poplava je tudi poplavljanje voda zaradi utrganega oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin drejo po pobočjih, cestah in poteh (hudournik).

Zavarovanje krije le škodo, ki nastane na zavarovanem objektu med poplavo ali neposredno po tem ko je voda odtekla. Talna voda je nenaden dvig podtalnice zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega topljenja večje količine snega. Podtalnica je stalno gibajoča se količina vode pod nivojem zemeljskega površja. Zavarovanje krije škodo zaradi nenadnega vdora talne vode v objekt.


Vandalizem: zavarovanje krije škodo na zavarovanem objektu zaradi objestnega delovanja (vandalizma) neznanega storilca. Nastala škoda je krita samo v primeru, če je zavarovanec škodni dogodek prijavil na policijsko postajo in obstoja policijski zapisnik. Iz policijskega zapisnika mora biti jasno razvidno, da je škoda nastala na zavarovanem objektu zaradi objestnega delovanja (vandalizma) neznane osebe.


Zemeljski plaz: zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, zaradi drsenja zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na objektih.

Zavarovanje ne krije škode:

 • če je zemljišče, kjer stoji objekt, ob sklenitvi;
 • zavarovanja v geološkem smislu že začelo drseti;
 • zaradi plazov, ki nastanejo v zvezi s človekovo dejavnostjo (npr. zaradi useka, odkopa ipd.);
 • zaradi zemeljskega usada ali posedanja tal;
 • zaradi počasnega geološkega drsenja tal, ki se kaže v manjših razpokah na objektih;
 • zaradi rušenja v podkopih, nadkopih, podzemeljskih hodnikih in rudniških jamah.
 • Zavarovanje ne krije stroškov za saniranje tal.


Utrganje zemljišča: utrganje zemljišča ali tal je geološko odstopanje in kotaljenje trdih kosov zemlje ali skal. Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavarovanem objektu zaradi udarca trdega kosa zemlje ali skal, ki se je utrgal in ga pri tem uničil ali poškodoval. Zavarovanje ne krije stroškov za saniranje tal, s katerih so se utrgali kosi zemlje ali skal.


Snežni plaz: zavarovanje krije škodo zaradi drsenja snežnih gmot s planinskih pobočij. Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi zračnega pritiska, ki ga je povzročil snežni plaz.


Iztek (lekaža): Iztek je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod (cistern, zbiralnikov, ležakov ipd.) in cevovodov, zaradi počenja posode, cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali polnjenje tekočine ali plina. Zavarovanje krije škodo na objektih in na sami zavarovani tekočini ali plinu.


Izliv vode: zavarovanje krije škodo na zavarovanem objektu zaradi:

 • nepričakovanega izliva vode iz vodovodnih in odvodnih (kanalizacijskih) cevi, iz naprav za vodno in parno gretje ali drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje, do katerega je prišlo zaradi poškodovanja (loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost) teh cevi in naprav;
 • izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje;
 • zamašitve ter škodo, ki nastane zaradi okvare na armaturah in tesnilih.

Za odpravo okvare so vključena vsa gradbena in obrtniška dela brez instalacijskih del (material in delo). Instalacijska dela so predmet strojelomnega zavarovanja.


Razbitje stekla pri zavarovanju hiše: zavarovanje krije škodo zaradi razbitja ali loma stekla na zavarovančevem objektu in sicer:

 • v oknih in vratih;
 • na steklenih stenah, ograjah in kolektorjih;
 • na steklu zimskega vrta in steklenih strehah.

Zavarovanje krije tudi stroške snemanja in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo vstavljanje novega stekla (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.) in okvirje pri oknih, kjer je zamenjava stekla vezana na zamenjavo okvirja.


Razbitje stekla pri zavarovanju opreme: zavarovanje krije škodo  zaradi razbitja ali loma stekla v zavarovančevemu stanovanju, podstrešju, lopi, garaži in sicer:

 • v oknih, vratih, na steklenih pregradnih stenah,
 • na mizah, pultih, v slikah, vitrinah, policah,
 • v ogledalih.

Zavarovanje krije tudi stroške snemanja in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo vstavljanje novega stekla (zaščitna mreža…) in okvirje pri oknih, kjer je zamenjava stekla vezana na zamenjavo okvirja.


Udarec neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja: zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih predmetih zaradi udarca neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja. Škoda, nastala z udarcem neznanega vozila je krita samo v primeru, če je zavarovanec škodni dogodek prijavil na policijsko postajo in obstoja policijski zapisnik.


Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti ali iz posesti etažne lastnine: zavarovanje krije škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretji osebi kot lastnik stanovanjskih objektov.


Teža snega, žled in meteorna voda: zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči težna snega in delovanje žledu na zavarovanem objektu. Zavarovanje velja samo za objekte, ki imajo nameščene snegobrane. Zavarovanje krije tudi škodo, ki jo povzroči prelitje meteorne vode iz odtočnih žlebov, cevi in žled na zavarovanem objektu, zaradi izredno močnih kratkotrajnih padavin in nenadne zamašitve odtočnih cevi.


Izlitje vode iz akvarija: zavarovanje krije škodo na zavarovanem objektu zaradi izlitja vode iz počenega ali razbitega akvarija do določene višine zavarovalne vsote.


Zmrzal: zmrzal je zamrznitev vodnih in toplovodnih instalacij. Zavarovanje krije škodo na zavarovanem objektu, ki nastane zaradi izliva vode iz poškodovanih vodovodnih in toplovodnih instalacij zaradi delovanja zmrzali. Zavarovanje krije škodo do določenega % od zavarovalne vsote objekta.


Svetovanje za hitrejšo odpravo škode: svetovanje, za hitrejšo odpravo škode, nastale zaradi enega od temeljnih ali dodatnih rizikov tako, da zavarovancu lahko predlaga pogodbenega izvajalca del.


Strojelom vgrajenih instalacij: predmet zavarovanja so instalacije v zgradbi ali etažni lastnini. Zavarovanje krije vsako poškodovanje zavarovanih instalacij, nastalo zaradi napak v materialu, delovanja električne energije, indirektnega udara strele, kratkega stika, zmrzali, nadpritiska in podpritiska, zatajitve naprave za zaščito, udarca, mehanskega sunka, loma ali počenja. Zavarovanje ne krije škode na aparatih (avdio, video, gospodinjskih aparatih...), pečeh vseh vrst, gorilcih in avtomatskih regulacijah centralne kurjave, klimatskih napravah, kamerah za video nadzor, hidrofornih napravah, na pogonskih mehanizmih (reduktor, elektromotor, avtomatika) ograjnih in garažnih vrat.


Indirektni udar strele – avtomatska regulacija centralnih kurjav ter avtomatska regulacija pogonov za odpiranje garažnih in ograjnih vrat: zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi indirektnega udara strele na:

 • avtomatski regulaciji centralnih kurjav. Kriti so samo elektronski oziroma regulacijski elementi brez mehanskih delov;
 • avtomatski regulaciji pogonov za odpiranje garažnih in ograjnih vrat. Kriti so samo elektronski oziroma regulacijski elementi brez mehanskih delov.

Zavarovanje ne krije stroškov rednega vzdrževanja in servisiranja ter posodobitve avtomatskih regulacijskih naprav.


Odgovornost zasebnika: zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škode, ki jih povzroči tretjim osebam:

 • kot zasebnik v vsakdanjem življenju, vendar ne pri opravljanju obrtne ali katere druge dejavnosti ali posebno nevarnih opravil, razen dejavnosti (konjičkov), ki ne služijo v pridobitne namene;
 • kot lastnik, uporabnik ali najemnik stanovanja ali zasebne stanovanjske hiše ter dvorišča in vrta ob hiši;
 • kot delodajalec delavcev, zaposlenih v gospodinjstvu, razen ko delavci opravljajo posebno nevarna opravila (npr. naročnika ali izvajalca gradbenih del (preurejanje, popravljanje, vzdrževanje, ipd.);
 • kot imetnik in uporabnik kolesa brez motorja;
 • pri ukvarjanju s športom. Zavarovanje pa ne krije škod pri uporabi motornih vozil in plovil katerekoli vrste in udejstvovanju pri borilnih športih (boks, sabljanje, rokoborba, judo, karate ipd.) in lovu;
 • kot imetnik domačih živali, razen če jih uporablja v pridobitne namene;
 • z orožjem za katerega ima dovoljenje in ki služi za obrambo ali v tekmovalne namene. Zavarovanje ne krije škode, povzročene z lovskim orožjem.
 • Zavarovanje krije tudi odgovornost:
 • zavarovančevega zakonca in njegovih otrok ter sorodnikov, če te osebe živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu;
 • gospodinjskih delavcev iz opravljanja hišnih del, ki so jim zaupana.Vlomska tatvina in rop: vlomska tatvina je, če storilec:

 • vlomi v zaklenjene stanovanjske prostore, podstrešje, klet, lopo, garažo (razbitje ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod);
 • odpre zaklenjene stanovanjske prostore s sredstvom, ki ni namenjeno za redno odklepanje;
 • vlomi v zaklenjeno hranišče v stanovanjskih prostorih (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor), kamor je prišel na način, ki se po določilih tega člena šteje za vlomsko tatvino;
 • odklene prostor, kjer so zavarovane stvari ali hranišče z originalnim ključem ali njegovim dvojnikom, če do takega ključa pride z vlomom ali ropom. Odtujitev ključev mora biti prijavljena policiji;
 • vlomi v stanovanje, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto okno;
 • ukrade stvari z balkona, ki ni v pritličju.


Vandalizem pri vlomu: zavarovanje krije škodo, ki nastane na vseh zavarovanih stvareh (stanovanjska oprema, stanovanjski in osebni predmeti), ob vandalizmu pri vlomu.


Indirektni udar strele – stanovanjski aparati: zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi indirektnega udara strele na stanovanjskih aparatih (televizor, videorekorder, avdio oprema, štedilnik, hladilnik, kombiniran hladilnik z zamrzovalnikom, zamrzovalna skrinja, pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, telefon, telefax, računalnik, tiskalnik in scaner). Zavarovanje ne krije škode na katerikoli programski opremi računalnika, tiskalnika in scanerja.


 

 

 

 

  


Kako se odločate pri zavarovanju svojega avtomobila?